Sportwear.cz
Značkové boty, sportovní oblečení, outdoorové oděvy a mnoho módních doplňků a značkových věcí

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky e-shopu Petr Ševčík - Sportwear.cz
se sídlem Mladotické nábřeží 422, 763 21 Slavičín
identifikační číslo - IČ:74658247

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sportwear.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Petr Ševčík , se sídlem Mladotické nábřeží 422, 763 21 Slavičín , identifikační číslo: IČ:74658247,  (dále jen „prodávající" nebo prodejce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese Sportwear.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
1.5
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2
Při registraci na webové stránce, při objednávání zboží a stejně tak při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 48 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3.4
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu je definováno a platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky a Slovenska.
3.5
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.6
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.7
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

3.8
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou odesláním automatického e-mailu, nebo - v případě oznámení ze strany kupujícího o nedoručení tohoto automatického e-mailu - dodatečným neautomatickým vlastnoručně prodejcem vytvořeným e-mailem a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3.9

Prodejce je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou (e-mailem) či telefonicky (sms, hovor) .
V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, předpokládané náklady na dopravu, výše kupní ceny, zvláště pak je-li objednávka větší hodnoty než 5000 Kč) může o dodatečné potvrzení objednávky požádat písemnou nelektronickou formou.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

3.10
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.11
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
3.13
V případě, že prodávající nemůže dodat vybraný typ či variantu zboží a nemůže splnit ani dodání pozměněné nabídky, je objednávka zrušena a kupující si na základě prodávajícím udaných skutečností může udělat objednávku novou.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

3.14
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   4.1.1 - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:
               Petr Ševčík, Mladotické nábřeží 422, 763 21 Slavičín;
  4.1.2 - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  4.1.3 - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
               (číslo účtu a název banky je uvedeno v potvrzení objednávky odeslaném v e-mailové
               zprávě prodejce (dále jen „účet prodejce“));
  4.1.4  - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ; 
  4.1.5 - bezhotovostně platební kartou;
  4.1.6 - prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 
               
               Platba předem bankovním převodem:
Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet těmito způsoby.
1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)
2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet
3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR, případně na náš účet v SR (pro občany žijící na Slovensku).
V případě platby poukázkou dbejte čitelnému vyplnění všech údajů velkým hůlkovým písmem.
Jméno a příjmení odesílatele platby doporučujeme psát na poukázku bez háčků a čárek (např. místo KATEŘINA NOVÁKOVÁ lépe KATERINA NOVAKOVA), kvůli vyloučení chyb způsobených strojovým zpracováním poukázek.
Bankovní spojení: číslo účtu je kupujícímu zasláno po přijetí objednávky. Variabilní symbol platby je shodný s ID Vaší objednávky , které obdržíte v potvrzovacím emailu. Před požadovanou platbou Vám prodejce oznámí dostupnost zboží a termín dodání, pokud kupující s údaji souhlasí, zašle platbu prodejci. Prodávající pošle zboží po obdržení platby co nejdříve po naskladnění a v termínu udáném kupujícímu.
              Na dobírku:
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.
Pro dodání zboží na dobírku na Slovensko si prosím přečtěte "Podmínky doručení - Slovensko" stanovené prodejcem.
              V hotovosti, osobní odběr:
V tomto případě zaplatíte v hotovosti při převzetí zboží. Prodejce nemá kamenou prodejnu v místě bydliště, proto si při převzetí zboží v místě bydliště vyhrazuje účtovat manipulační poplatek uvedený při uzavření objednávky (poplatek pokrývá náklady na telefonickou komunikaci s kupujícím ohledně místa a času předání zboží, případnou cestu na místo předání apod.) Poplatek předpokládá předání zboží v obci sídla prodejce. Případný dovoz do jiné obce je účtován na základě dodatečné dohody s kupujícím.

4.2
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1.3 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
Daňový doklad – fakturu vystaví prodejce kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Daňový doklad nemusí být součástí balíku v případě dodání zboží poštou nebo jiným dopravcem.
V takovém případě může kupující o tento doklad požádat e-mailovou zprávou s udáním čísla objednávky a kupující fakturu neprodleně zašle v elektronické podobě (formát PDF) na e-mailovou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
    5.1.1 -  o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    5.1.2 - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo)
5.2
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit formulář poskytnutý prodávajícím
, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat elektronicky e-mailem na shopsportwear(zavináč)email.cz [antispamový tvar adresy, slovo v závorce nahraďte znakem zavináče] nebo písemně na adresu sídla prodejce. Doporučeným způsobem je přiložení písemné výpovědi k vrácenému zboží.
5.4
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
5.5.1  V případě vrácení platby za zboží zakoupené platbou na bankovní účet prodejce, budou peněžní prostředky (neuvede-li kupující ve výpovědi smlouvy jinak) vráceny na stejný účet kupujícího, ze kterého bylo zboží zaplaceno.
5.5.2 V případě vrácení zboží zakoupeného na dobírku, budou peníze vráceny na účet udaný kupujícím při výpovědi smlouvy, nebo pokud se tak obě strany dohodnou, poukázkou v hotovosti na adresu kupujícího.
5.5.3 V případě vrácení platby za zboží zakoupené platbou přes platební kartu (debetní či kreditní), budou peněžní prostředky vráceny na účet udaný kupujícím při výpovědi smlouvy, nebo pokud se tak obě strany dohodnou, poukázkou v hotovosti na adresu kupujícího.
Umožní-li to systém provozující platby kartou (myšleno společnosti jako PayU, PayPal, GoPay apod.), budou peníze vráceny na účet kupujícího přes platební system takové společnosti.

5.6
Prodávající si v případě, kdy kupující si zvolí vrácení peněžních prostředků v hotovosti na adresu, vyhrazuje právo odečíst z vrácené hotovosti částku odpovídající aktualní ceně poplatku za odeslání hotovosti na adresu dle ceníku České pošty (poukázka typ C), případně poplatek odpovídající aktuálnímu poštovnému za zaslání hotovosti jako Cenné psaní, včetně dalších poplatků souvisejících s touto službou (speciální obálka).
5.7
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.8
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.9
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodejce oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.10
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

      7.2.1 -  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
                  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
                  na základě prezentované reklamy

      7.2.2 -  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
                  druhu obvykle používá,
      7.2.3 -  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
                  nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
      7.2.4 -  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
                  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3
Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
      7.3.1 -  prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
      7.3.2 -  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
      7.3.3 -  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
                  převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.
7.6
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.7
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shopsportwear(zavináč)email.cz .
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
9.4
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.5
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.6
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.7
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.8
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.9
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   9.9.1 -  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   9.9.2 -  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.10
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1
Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou nebo elektronickou poštou.
11.2
Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
11.3
Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11.4
Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4
Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5
Kontaktní údaje prodávajícího: Petr Ševčík, Mladotické nábřeží 422, 763 21 Slavičín, shopsportwear(zavináč)email.cz [antispam tvar] , telefon 608323386

Ve Slavičíně dne 1.ledna 2014

 

Záruční doba

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). A proto se tento údaj může lišit. Pokud není uvedeno jinak je na všechno nové zboží nabízené na našem e-shopu záruka 24 měsíců.

Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodů může do 14 dnů od převzetí zboží zásilkou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy bude nutno výrobek zaslat na adresu naší firmy uvedenou v kontaktech a do 14 dnů od doručení výpovědi nebo zásilky do sídla prodejce bude částka za objednané zboží poukázána na účet kupujícího. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Vrácené částky se poukazují zpět na účet kupujícího, požaduje-li kupující poslat peníze na adresu poukázkou nebo cenným psaním v hotovosti, vyhrazujeme si prodejce právo odečíst z vyplacené částky poplatek za poukázečné nebo poštovné.

Poškození zboží vlivem častého používání
Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.

Kde reklamovat
Je-li v České republice společnost určená k případné opravě zboží této značky, nebo zajišťuje-li si opravu přímo sám výrobce, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy.
V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Postup reklamace
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Zvolte na našich stránkách odkaz “Kontakt” a spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem, kde se Vám bude věnovat obchodník, který sdělí další postup. Každopádně bude nutné výrobek dodat nebo zaslat na adresu sídla naší firmy uvedené v kontaktech či e-mailu objednávky. V žádném případě nevracejte zboží na dobírku.

Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace v sídle firmy, je nutné zboží předat včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.

Doručení reklamovaného zboží
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a je odesláno do našeho sídla, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Dbejte na kvalitní zabalení dodávané věci. Doporučujeme zboží vždy posílat k tomu určenou službou a dostatečně pojištěné. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu, pokud nebyl s objednávkou dodán elektronicky e-mailem.

Kupující má dle zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení (Odtržený štítek-visačka u oblečení je známkou užívání!), v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem, případně vymění za výrobek jiný, jeli to dohodnuto s kupujícím.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie..   Další informace